Процедури

Процедура № 6248 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 17.08.2022
Втора дата 18.08.2022
Начална цена 45,667.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект 2212 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2212
Дървесен вид бб, см, здгл, бк, яв, яс, трп, грб,шс, врб, лп
Едра 2.00 куб.м.
Средна 37.00 куб.м.
Дребна 11.00 куб.м.
Технологична 590.00 куб.м.
За огрев 350.00 куб.м.
ОЗМ 150.00 куб.м.
Всичко 1140.00 куб.м.