Процедури

Процедура № 6256 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 25.08.2022
Втора дата
Начална цена 59,347.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 229 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 229
Дървесен вид бл, бк, здб,гбр,мжд, трп, чрш, бб,яв, лп, ак, брз, см,
Едра 192 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 317 куб.м.
За огрев 868 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Всичко 1463 куб.м.