Процедури

Процедура № 6257 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 22.08.2022
Втора дата
Начална цена 21,868.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица" от обекти № 2220 и № 2221, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № № 2220, №2221
Дървесен вид бк, гбр, здб
Едра 143 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 204 куб.м.
За огрев 205 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 555 куб.м.