Процедури

Процедура № 6266 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.08.2022
Втора дата
Начална цена 52,638.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2249.

Данни за дървесината

Обект/и № 2249
Дървесен вид бл,здб,цр,избк,кгбр,мжд
Едра 114 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
Технологична 501 куб.м.
За огрев 684 куб.м.
ОЗМ 59 куб.м.
Всичко 1358 куб.м.