Процедури

Процедура № 6272 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 30.08.2022
Втора дата
Начална цена 41,976.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП”ДГС Хасково”, ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2214, 2215
Дървесен вид бл, цр, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 954 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 954 куб.м.