Процедури

Процедура № 6312 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 06.10.2022
Втора дата
Начална цена 69,161.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово от Обекти №№ 2209; 2210; 2211;

Данни за дървесината

Обект/и № 2209,2210,2211
Дървесен вид чдб, брз, тп, чб, бб
Едра 403 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1499 куб.м.
За огрев 70 куб.м.
ОЗМ 247 куб.м.
Всичко 2231 куб.м.