Процедура № 6345 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 31.10.2022 5,720.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с № 2237, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2237 здб;бб; 2 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 134 куб.м. 0 куб.м. 143 куб.м.