Процедура № 6350 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара Загора 01.11.2022 14,047.39 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - отглеждане на млади насаждения без материален добив в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект 225203

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.