Процедура № 6669 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тича 03.05.2023 72,487.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Откритият конкурс „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2023 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС ,,Тича“, обект № 2317

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2317 бб, вб, здб, бк, гбр, трп, брз 269 куб.м. 280 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 1239 куб.м. 0 куб.м. 1792 куб.м.