Процедура № 6872 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 13.12.2023 29,680.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Откритият конкурс
Предмет „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2024 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС ,,Тича“, обект № 2409

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2409 бк, здб, бл, гбр, трп, шс, ива. кгбр, цр, см. ела, бб, 41 куб.м. 10 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 683 куб.м. 0 куб.м. 742 куб.м.