Процедури

Процедура № 690 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 25.01.2017
Втора дата
Начална цена 66,563.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обекти №№ 1707,1708

Данни за дървесината

Обект/и № 1707,1708
Дървесен вид бк,гбр,здб
Едра 1206.00 куб.м.
Средна 39 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 575 куб.м.
За огрев 504 куб.м.
ОЗМ 279 куб.м.
Всичко 2605 куб.м.