Процедура № 6940 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 29.01.2024 34,228.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина пряко договаряне
Предмет Санитарна/принудителна сеч на основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2403 бб, ела, гбр, здгл, бк, яв, шс, чрш, трп, см, брст 67 куб.м. 7 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 739 куб.м. 18 куб.м. 849 куб.м.