Процедура № 6955 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 23.02.2024 136,402.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с №№ 2409 (подотдели: 47:a, в; 50:е; 53:б, г; 61:б, г, д, ж; 62:з; 63:м, н), 2410 (подотдели: 217:г, з, л; 218:а, л; 219:н), 2411 (подотдели: 221: б, д, и; 222:а, в), 2412 (подотдели: 225:а, к; 226:а; 227:д), 2413 (подотдели: 128:г, д, и, к; 129:в, г, д; 130:е; 136:ж, и) от ЛФ за 2024 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2409, 2410, 2411, 2412 и 21413 изгр, цр, избк, гбр, чб, бл, кгбр, бб, ела, трп, чдб, лп, мжд 361 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 2314 куб.м. 1122 куб.м. 0 куб.м. 3835 куб.м.

Документи