Процедура № 6967 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 15.03.2024 01.04.2024 1,000.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, с идентификатор 17600.42.22, с площ 72,190 дка, находящ се в землището на с.Градско, общ.Сливен, обл.Сливен, попадащ в подотдел 639 „9“ – поляна, при съседи: ПИ с идентификатор 07644.50.809, ПИ с идентификатор 17600.42.31 и ПИ с идентификатор 17600.20.1, съгласно скица № 15-585627-31.05.2023 г., издадена от СГКК – Сливен, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливен” /ТП ДГС „Сливен“/.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.