Процедура № 7002 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 02.05.2024 07.05.2024 75,750.96 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в обект №2403, от годишния план за ползването на дървесината за 2024 г., от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на „Държавно горско стопанство Стара река” – териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен.”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2403 см,здгл,бк,здб,трп,гбр,яс,шс,брз,ива,кл,яв 433 куб.м. 302 куб.м. 24 куб.м. 601 куб.м. 399 куб.м. 62 куб.м. 1821 куб.м.