Личен състав

Юрисконсулт
Петър Петров
Главен експерт "Стопанисване на горите"
Теодор Михайлов
Ръководител Човешки ресурси
Христина Стефанова
Заместник гл.счетоводител
Петранка Петрова
Експерт туризъм и категоризация на ловните домове
Диана Кутова - Стефанова
Експерт "Програми и проекти"
Мариана Кушкиева
Експерт административна дейност
Радослава Алексиева
Експерт горска икономика
Надежда Златанова
"Експерт отдаване на дейностите"
инж.Иван Дончев
Системен администратор
Миглена Йорданова
Главен специалист "Програми и п-ти"
Нина Испер
Експерт ловностопански дейности
Велико Стефанов
Счетоводител-касиер
Иваничка Иванова
Шофьор механик
Диян Димитров
Шофьор
Петър Петров