Личен състав

Юрисконсулт
Исмаил Куванджъ
Главен експерт "Стопанисване на горите"
Теодор Михайлов
Ръководител Човешки ресурси
Христина Стефанова
Заместник гл.счетоводител
Петранка Петрова
Експерт "Програми и проекти"
Мариана Кушкиева
Експерт горска икономика
Надежда Златанова
"Експерт ловностопански дейности"
инж. Борислав Цвятков
"Експерт отдаване на дейностите"
инж.Иван Дончев
Системен администратор
Миглена Йорданова
Главен специалист "Програми и п-ти"
Нина Испер
Технически сътрудник
Радослава Алексиева
Счетоводител-касиер
Иваничка Иванова
Шофьор механик
Диян Димитров
Шофьор
Петър Петров