Процедури

Процедура № 5992 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 04.03.2022
Втора дата 07.03.2022
Начална цена 38,951.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № №2209; №2210
Дървесен вид бк; яс; гбр; яв; см; здгл; шстрп
Едра 25 куб.м.
Средна 104 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 686 куб.м.
За огрев 463 куб.м.
ОЗМ 0.0 куб.м.
Всичко 1289 куб.м.