Процедура № 6382 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6382 на ДЛС Тунджа от 14.12.2022 е прекратена!
ДЛС Тунджа 14.12.2022 76,650.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост на основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 2, т. 2 във връзка с правното предписание на чл. 12, ал. 1, т. 1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изменeна и допълнена с ДВ, бр.26 от 29.03.2019 год.) на територията на ТП ,, ДГС - Тунджа ”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2308,2309 ак,цр,бл,кгбр,бл 4 куб.м. 153 куб.м. 645 куб.м. 0 куб.м. 1486 куб.м. 0 куб.м. 2288 куб.м.