Процедура № 6984 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 27.11.2023 9,100.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача договори по чл. 27 от НУРВИДГТ
Предмет „Възлагане на добив на дървесинана територията на ТП ,, ДЛС - Тунджа ” - обект № 2318

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2318 чб 0 куб.м. 152 куб.м. 20 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 260 куб.м.

Документи