Процедура № 6935 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Н. Паничарево 01.02.2024 37,334.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2305 (отдели, подотдели – 367 а, е, ж) и Обект № 2309 (отдели, подотдели – 406 д, е, и) преходен за лесосечен фонд 2024 г., находящ се в горска територия – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2305 и № 2309 бл,цр,гбр,срлп,мжд,кгбр,бб,чб,трп 67 куб.м. 80 куб.м. 15 куб.м. 227 куб.м. 658 куб.м. 34 куб.м. 1081 куб.м.