Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6151 ДГС Н. Паничарево 27.05.2022 Обект №1-ЛКД / 2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,034.08 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на лесокултурни дейности по подпомагане естественото възобновяване за 2022г. на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
6120 ДГС Н. Паничарево 19.05.2022 Открита процедура 11,054.89 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирана поддръжка на противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
6065 ДГС Н. Паничарево 01.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 760 куб.м. 0 куб.м. 760 куб.м.
дб,цр,мжд,гбр,срлп
Обект №2118, Обект №2113 и Обект №2208 Процедури за добив на дървесина 14,170.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ до населените места с. Ново Паничарево, с. Крушевец и с. Индже войвода“ Виж пълна информация
6038 ДГС Н. Паничарево 18.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 1047 куб.м. 82 куб.м. 1018 куб.м. 1597 куб.м. 3 куб.м. 3779 куб.м.
чб,изгор,бл,избк,цр,гбр,трп,срлп,мжд,кгбр
Обект №2201, Обект №2202, Обект №2208 Процедури за добив на дървесина 100,275.41 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект с № 2201 (отдели, подотдели – 336 а, б, в ), Обект с № 2202 (отдели, подотдели – 337 а, в, г, е ), Обект с № 2208 (отдели, подотдели – 38 б; 360 а ) от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
5986 ДГС Н. Паничарево 02.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 91 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 697 куб.м. 0 куб.м. 806 куб.м.
цр,бл,изгор,кг,мжд;
2204 Процедури за добив на дървесина 21,966.26 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2204 (отдели, подотдели - 372 в; 373 в; 397 в от ЛФ-2022 г., находящ се в горска територия – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
5805 ДГС Н. Паничарево 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 376 куб.м. 14 куб.м. 676 куб.м. 1082 куб.м. 11 куб.м. 2175 куб.м.
изгор,бл,цр,срлп,мжд,кгбр
2214 - ЧГТ Процедури за добив на дървесина 58,939.68 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2214 (отдели, подотдели - 291 в; 299 а; 302 а, в; 303 а), от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии –частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
5788 ДГС Н. Паничарево 06.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
802 куб.м. 419 куб.м. 91 куб.м. 977 куб.м. 1623 куб.м. 459 куб.м. 4371 куб.м.
изгор;избк;цр;гбр;мжд;чб;бл;кгбр;трп;срлп;бб;
№ № 22-1, № 22-2, № 22-3, № 2205-2, № 2209-2 и № 2211-2 Процедури за продажба на дървесина 441,729.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № № 22-1, № 22-2, № 22-3, № 2205-2, № 2209-2 и № 2211-2 от ЛФ 2022 г., отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и чл. 38 от Наредбата, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
5779 ДГС Н. Паничарево 06.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
613 куб.м. 478 куб.м. 94 куб.м. 1074 куб.м. 1509 куб.м. 345 куб.м. 4113 куб.м.
изгор;избк;цр;гбр;мжд;чб;бл;гбр;трп;срлп;бб;
2205;2207;2209;2211; Процедури за добив на дървесина 118,349.00 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2205 (отдели, подотдели - 382 е; 383 б; 384 п), № 2207 (отдели, подотдели – 211 ж; 337 ж; 406 б; 407 б), № 2209 (отдели, подотдели - 406 в, ж; 416 б, в) и № 2211 (отдели, подотдели - 308 a, б, в, г, д) от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
5775 ДГС Н. Паничарево 06.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
189 куб.м. 575 куб.м. 87 куб.м. 1262 куб.м. 1507 куб.м. 114 куб.м. 3734 куб.м.
изгор;избк;цр;гбр;мжд;чб;бл;кгбр;трп;срлп;здгл
2203;2204;2206;2210;2212; Процедури за добив на дървесина 103,778.00 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2203 (отдели, подотдели - 348 а; 353 а), № 2204 (отдели, подотдели - 372 в; 373 в; 397 в), № 2206 (отдели, подотдели - 394 г, и; 398 е), № 2210 (отдели, подотдели - 168 з, 171 б, 180 б) и № 2212 (отдели, подотдели - 307 г, е, ж; 309 a) от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
5589 ДГС Н. Паничарево 01.10.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,021.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, до Административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и горски кантон Ясна поляна” Виж пълна информация
5582 ДГС Н. Паничарево 30.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 260 куб.м. 0 куб.м. 260 куб.м.
бл,цр,гбр,срп,мжд
2113 Процедури за добив на дървесина 6,149.00 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2113 (отдели, подотдели - 381 б, з; 382 б; 401 а; 410 а, б; 435 а) от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
5504 ДГС Н. Паничарево 17.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на специализирано облекло за гасене на пожари за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5503 ДГС Н. Паничарево 17.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка чрез закупуване на работни дрехи, работни ръкавици, предпазни каски, шапки, предпазни екипировки и обувни изделия- без защитно облекло за пожари“

Виж пълна информация
5492 ДГС Н. Паничарево 06.08.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ, САНИТАРНИ, ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” Виж пълна информация
5458 ДГС Н. Паничарево 16.08.2021 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 24 месеца“, Виж пълна информация
5385 ДГС Н. Паничарево 09.06.2021 17.06.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 288.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване, съгласно Раздел II от Наредба № 7/14.11.1997 год., за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, а именно : ДМА -2 /два/броя мотоциклети, собственост на ТП „ДГС Ново Паничарево“ при „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен Виж пълна информация
5373 ДГС Н. Паничарево 09.06.2021 16.06.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 240.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движими вещи частна държавна собственост, а именно : ДМА -2 /два/броя мотоциклети Виж пълна информация
Процедура № 5373 на ДГС Н. Паничарево от 09.06.2021 е прекратена!
5329 ДГС Н. Паничарево 04.06.2021 Открита процедура 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС включващо:
1. „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС
2. „Доставка на резервни части по заявка на ТП „ДГС Ново Паничарево“


Виж пълна информация
5245 ДГС Н. Паничарево 12.05.2021 Открита процедура 10,428.45 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Изпълнение на дейности по подържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
5163 ДГС Н. Паничарево 18.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 138 куб.м. 6 куб.м. 8 куб.м. 677 куб.м. 2 куб.м. 835 куб.м.
бл, цр,гбр, мжд, кгбр
2108 Процедури за добив на дървесина 19,008.09 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2108 (отдели, подотдели - 36 в, 355 и) от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, Виж пълна информация